Застрахователно събитие

Събитие, настъпило през застрахователния срок, което представлява реализиране на покрит по застрахователния договор риск, и за което застрахователя изплаща застрахователно обезщетение.