Застрахователна премия

Сумата, която Застрахованият плаща на застрахователя по застрахователния договор, която представлява цената на услугата.В животозастраховането се срещат няколко варианта за плащане на премията: Еднократна премия; Годишна; Шестмесечна; Тримесечна; МесечнаЗа да бъде сключен застрахователният договор, Застрахователят изисква Застрахованият да заплати първата премия. Всички последващи плащания на премии се извършват до или на определените в застрахователния договор падежи.