Застрахователен договор

Застрахователния договор е писмено двустранно споразумение между Застрахователя и Застрахования.Застрахователния договор съдържа задължителни реквизити, описани в Кодекса за застраховане.Обикновено се състои от:

  • Застрахователен сертификат или полица;
  • Общи    условия    и    специални    условия:    неразделна    частот застрахователния  договор,  която  съдържа  конкретните  имена,  адреси, срокове, дати,  покрити, рискове,  суми,  условия,  както  и подписите  на страните  по договора;
  • Предоговорна информация