Застраховател

Юридическо  лице,  регистрирано  по  смисъла  на  търговския  законкато Акционерно  дружество  или  Взаимозастрахователна  кооперация,  което  е получило лиценз за извършване на застрахователна дейност.