Застраховано трето лице

Физическо лице, чийто живот ще бъде застрахован, когато то не е страна по договора.  Застраховка  върху  живота  на  трето  лице  се  сключва  само  с писменото му съгласие.