Трайно намалена или загубена работоспособност над 70%

Трайно намалена или загубена работоспособност над 70% означава: медицински удостоверима, вероятно постоянна, неспособност на Застрахованото лице да упражнява обичайната си или друга дейностчрез полагане на подобни умствени или физически усилия и личен труд и да си осигурява доход чрез личен труд или като управител, собственик, съдружник или акционер във фирма.

Инвалидизацията над 70% трябва да е настъпила през срока на индивидуалното застрахователно покритие като пряк резултат от застрахователно събитие злополука или заболяване. Инвалидизацията над 70% се удостоверява от застрахования пред Застрахователя въз основа на представено експертно решение на Териториална Експертна Лекарска Комисия (ТЕЛК) съответно.

Национална Експертна Лекарска Комисия (НЕЛК), удостоверяващо процент на загубена работоспособност над 70% и невъзможност застрахованият да продължи да извършва същата или подобна трудова дейност при противопоказаните условия на труд. За дата на настъпване на инвалидизацията се счита датата на инвалидизиране съгласно първото поред решение на ТЕЛК, удостоверяващо процент на загубена работоспособност над 70% във връзка със същата Злополука или Заболяване.