Ползващо лице/ Бенефициент

Физическо  или  юридическо  лице  посочено  в  застрахователната  полица, което има право да получи застрахователно обезщетение по застраховката.