Покрит риск

Конкретен риск, който застрахователят е приел да покрие със застрахователния договор, като при реализирането му Застрахователят дължи изплащане на предварително уговорено застрахователно обезщетение.