Изключен риск

Събития, настъпването на които води до реализирането на риска, но за които застрахователят изрично е упоменал, че не поема задължението да ги покрие.Например, в животозастраховането не се покрива смърт, която е настъпила в резултат на заболяване диагностицирано преди сключване на застраховката.