Безработен

Безработен е физическо лице, за което кумулативно трябва да са налице следните обстоятелства: не се намира в трудово-правни или служебни правоотношения, не е изпълнител по договор за управление на търговско дружество, не е самоосигуряващо се лице, не извършва никаква дейност, която да му носи каквито и да е доходи, регистриран e като „безработен“ към съответното Териториално Бюро по труда и получава обезщетение за безработица по предвидения в действащата нормативна уредба ред.„Безработица“е статусът на безработното лице съобразно дефиницията по-горе, продължил повече от 60 последователни календарни дни.